Ценните съвети на Абигейл Спенсър: усмихната, успешна и удивителна... И още как!

Запознай се с Абигейл Спенсър Ху и нейните стилни начинания.

Автор: Annabelle Azadé

Makeup: @upclose.beauty

Photo: @kelseyrosemariephoto

Showroom: @regardstylehouse

Dress: @rccaylanatelierofficial

@malikbakerproductions

Styling: @curatedbykamila

Абигейл Спенсър Ху е мултимедиен, иновативен и революционен артист, запален по създаването на всичко, свързано с творчество като музика, мода, филми, дизайн на недвижими имоти. През последното десетилетие тя инвестира и успешно стартира компании. А едно от по-новите приключения е създаването на собствена музика и филм.

Сега Спенсър Ху обмисля и създаването на своя видео игра и пускането й в Metaverse. Седнахме с нея в слънчевия център на Лос Анджелис и ето кои са нейните най-добри съвети за всяко модно начинание:

​Какво е Metaverse и кои са любимите ти групи?

Мета е форма на общност, която може да включва много подкатегории - и следователно много подгрупи. Всеки кръг събира онлайн потребители, които имат сходни интереси. Любими ми са групите, където потребителите са там, за да създават и изграждат проекти, дори да живеят заедно във виртуалния свят, точно както в реалния живот. В крайна сметка хората, които в момента се срещат във Facebook групи, в бъдеще ще се срещат в мета групи.

​Как NFT могат да допринесат за по-добра арт индустрия?

Незаменяемите тоукени (NFTS) са бъдеще за индустрията на изкуствата. В момента се записват, продават и прехвърлят в блокчейна във валути, различни от традиционните, които използваме, като щатски долари. Но това, за което хората не говорят достатъчно е, че NFT не се различават от традиционна транзакция с изкуство. Това е повече от възможността да продадеш цифрово произведение на изкуството на добра цена.

Showrooms

CLD PR

PR Solo

The Her Group

Sequin Dress - Feleppa

Shoes - Blondish

Earrings - DM Jewelry Designs

@feleppaofficial

@blondishofficial

@dmjewelrydesigns

Style: @kaijfashion

Location: @pinktreestudiosla

Makeup and Hair @carlosgbeauty

​Хората често се обръщат към теб за помощ относно маркетинга и продажбите на NFT. Какви са основните съвети, които би дала като творец?

Като истински артист трябва да усъвършенстваш чувството си за красота, това е умение, с което или се раждаш, или придобиваш чрез опита. Интересувам се повече от създаването на красиви неща, които да оставя след себе си, отколкото да продавам неща, за да изкарам бързи пари. Ходя в музеи всяка седмица от петгодишна възраст. Чудесно е да имаш добро око и страхотен вкус, но също така трябва постоянно да подхранваш вдъхновението си. Продажбата на NFT не се различава от продажбата на традиционно изкуство. Ако твоето произведение на изкуството е добро и много хора го харесват, стойността му ще бъде превърната в пари, независимо от формата на валутата. Това, че се продаваш в блокова верига, означава само, че сега имаш по-лесен начин да прехвърлиш продажбата, което в перспектива дава повече експозиция и по-голяма стойност при препродажба всеки път.

Как да станеш влиятелен в NFT и метавселената? Какъв съвет ще дадеш на начинаещите потребители?

За да можеш да спечелиш влияние във всеки тип свят, реален или виртуален, имаш нужда от солидна мрежа. Трябва да имаш или популярност като знаменитост, или влияние като работа за голяма корпорация и/или да имаш високопоставена позиция.

От какви продукти или услуги ще се нуждаят хората в този нов мета свят?

Изкуството е вечно - точно поради тази причина NFT се превърнаха в една от най-популярните стоки в мета. Облеклото ще бъде от решаващо значение за метавселената, тъй като аватарите ще изискват конкретни "облекла и представяния". Ще има цифрови недвижими имоти, където хората ще живеят и цифров транспорт, с който ще пътуват от едно дигитално място на друго. Освен това хората ще работят в мета пространството и управлението на мета бизнес скоро ще бъде нещо доста обичайно. Една крайна линия, която трябва да запомниш, е да останеш креативна и иновативна. Ако просто внасяш идеи, които вече съществуват в реалния живот и се надяваш да спечелиш по-голяма популярност, шансовете са наистина малки. Творците трябва да излязат от зоната си на комфорт, нарушавайки границите и създавайки непознат свят.

Style: @styledbynikolett

Makeup and hair: @mina_dimakis_lev

Photo: @69.views

Flower Petals top: TheBlackEbonyNiche IG: @theblackebonyniche Blackpants:All’s IG:@all.s_brand

Chainbelt:BISOULOVELY IG: @bisoulovely

​Какви проекти стартираш скоро?

Целта ми е да стана първият инфлуенсър и певец както в реалния, така и в мета света. Затова пускам първите си NFT като колекция през февруари, част от новото ми издание на сингъла „Inwards“. Докато продуцирах този кратък музикален видеоклип от научнофантастичен характер, се срещнах и си сътрудничих с различни талантливи артисти. Втората част от изданието на NFT-s на моя цифров аватар ще е през март.

С кого ще работиш?

Поставих си за цел да пускам съдържание на всеки две седмици в мета и реалния свят едновременно в моя акаунт в @abigailspenserhu. Ще си сътруднича с дигитални модни дизайнери, разработчици и архитекти на дигитални недвижими имоти, реални дизайнери и производители на дигитални автомобили за моето метавселенско съдържание и всичко ще се продава като NFT. Ако си човек, който се интересува от закупуване и инвестиране в мета, знаеш какво да направиш!

Модел: Abigail Spenser @abigailspenserhu

ПР агенция: @say__media

Lavender Top - Ivan Young

Pink Skirt - Ashleigh Renee

Lavender Shoes - Shoe Dazzle

@ivanyoungofficial

@shoedazzle

Showrooms

CLD PR

PR Solo

The Her Group

Style: @kaijfashion

Location: @pinktreestudiosla

Makeup and Hair: @carlosgbeauty

English here:

Abigail Spenser Hu Splashes Her Ventures In Style

Los Angeles is a multimedia and innovative and revolutionary artist who is passionate about creating anything related to creativity such as music, fashion, film, real estate designs.

For the past decade, she has been investing and successfully creating companies. One of the newer adventures is creating her own music and film.

Spenser Hu is now thinking about creating her own video game and launching it on the Metaverse.

We sat with her in the sunny downtown of Los Angeles right after a fashion show and asked Abigail for advice. Here are her best tips for any fashion-forward venture.

Style: @styledbynikolett

Makeup and hair: @mina_dimakis_lev

Photo: @69.views

Quod rainbow dress: Quod New York IG: @quodnewyorkWhat is Metaverse and what are your favourite groups?

Meta is a form of community which can include many sub categories - and therefore, many sub groups. Each circle gathers online users who have similar and common interests.

My favourite ones are the groups where users are there to create and build projects, even living together in the virtual world just as in the real world, eventually people who currently meet on Facebook groups will now meet in meta groups.

How can NFTs contribute to a better art industry?

Non fungible tokens (NFTS) are the getaway for the future for the Arts industry. Currently, pieces are being recorded, sold and transferred on the blockchain in other currencies than the traditional ones we use, such as U.S Dollars. But, what people do not talk about enough is that NFTs are no different than a traditional art transaction. It is more than being able to sell a digital piece of art for a good value.

People frequently reach out to you for help on marketing and sales of NFTs as your network with high net worth individuals. What are the main advice would you give as an artist?

As a true artist you have to polish your sense of beauty, it is a skill either born with or be trained for by experience. I am more interested in creating beautiful things to leave behind rather than selling things to make a quick buck. I have been going to the museum on a weekly basis since the age of five. It is great to to have a good eye and great tastes, but you also need to nourish your inspiration constantly.

Selling NFTs is no different than selling traditional art. If your artwork is good and a lot of people like it, the value of your art will be translated into money no matter the form of currency. Being sold on block chain only means you now have an easier way to transfer the sale of the art which in term give more exposure and more resale value each time it’s being sold.

How to become influential in NFTs and metaverse? What advice do you give for beginning users?

In order to be able to gain influence in any type of world, real or virtual, you need a solid network. You must have either popularity, such as celebrity or influence, such as working for a big corporation and - or - having a high ranked position.

Style @styledbynikolett

Makeup and hair: @mina_dimakis_lev

Photo: @69.views

Heart shower & FlwrPwr set: TheBlackEbonyNiche IG: @theblackebonyniche PVC Raglan Bomber Jacket: Tri Collective IG: @tri_collective Shoes:ShihirahOfficial IG:@shihirah

What kind of products or services will people need in this new meta world ?

Art is a timeless conversation - this is exactly why NFTs have become one of the most popular commodities in meta. Clothing will be crucial for the metaverse, since avatars will require skins. Digital real estate, where people will live and digital transportation, where people will travel from a digital place onto another. Also, people will work in the meta space and running a meta business will soon be something quite common.

One bottom line to remember is to remain creative and innovative. If you are simply bringing ideas that already exist in real life hopefully to gain a bigger popularity the chances are slim. Artists have to get out of their comfort zone, breaking the limits and creating an unknown world.

What projects are you releasing soon and what are your goals?

I aim to become the first influencer and singer in both the real and meta world. Therefore, I am releasing my first NFTs as my first collection in February as part of my new single “Inwards” song release. While producing this short sci fi- fantasy film music video, I met and collaborated with various talented artists. The second part of the NFTs release of my avatar digital self in another worldly background in March.

Who are you going to work with?

I have set myself the goal to release biweekly content in the meta and real world at the same time on my Instagram account @abigailspenserhu.

I will be collaborating with digital fashion designers, digital real estate developers and architects, digital car designers and manufacturers for my metaverse content and everything will be sold as NFTs. If you are someone who is interested in buying and investing in meta, you know what you should do now!

Model: Abigail Spenser Hu @abigailspenserhu

PR Agency: @say__media